Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie

Aktualności zobacz archiwum »

28 kwietnia 2016 09:05

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym
oraz naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie

 

informuje o wolnym stanowisku urzędniczym  oraz  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista MPKZPPO

 

 

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
ul. Karola Miarki 1, 67-200 Głogów

 

Wymiar zatrudnienia: pełen wymiar czasu pracy

Rodzaj umowy: umowa na czas określony

Miejsce pracy:  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie,
                            Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty
                             ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów

 

  1. 1.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)        prowadzenie i uzgadnianie kont członkowskich „A” dowody bankowe;

2)        przygotowanie list potrąceń, i wysyłanie ich placówkom przynależnym do MPKZPPO;

3)        sporządzanie przelewów pożyczek i przekazanie na konta osobiste;

4)        zakładanie kont analitycznych członkom MPKZPPO oraz nanoszenie na kartoteki udzielonych pożyczek i zwrotu wkładów oraz zapomóg w poszczególnych miesiącach;

5)        uzgodnienie dziennika kont członkowskich „C” z listami potrąceń;

6)        uzgodnienie kont analitycznych i syntetycznych;

7)        przygotowanie wniosków i korespondencji na posiedzenie zarządu MPKZPPO;

8)        prowadzenie księgi Funduszu Pomocy Koleżeńskiej (zapomogi);

9)        uzgadnianie sald końcowych, sporządzanie bilansu.

 

2. Warunki pracy na danym stanowisku:

praca będzie się odbywała w budynku szkoły przy ul. Jedności Robotniczej 38, wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,

 

3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie wyniósł 0%.

 

4. Kandydatem na stanowisko urzędnicze  (wymagania niezbędne) może być osoba, która:

1)      posiada obywatelstwo polskie;

2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)      posiada wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomicznym lub zbliżonym;

4)      posiada co najmniej 5-letni staż pracy w MKZP zrzeszającej pow. 500 członków;

5)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)      cieszy się nieposzlakowaną opinią;

7)      zna i potrafi obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie firmy Vulcan;

8)      nie  posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy  na ww. stanowisku.

5. Wymagania dodatkowe:

1)        znajomość  zagadnień z zakresu rachunkowości,  kodeksu postępowania administracyjnego  oraz  pozostałych  przepisów, wynikających z  zakresu  zadań  stanowiska  pracy;

2)        rzetelność, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres;

3)        biegła umiejętność obsługi  komputera (pakiet  biurowy Office, poczta elektroniczna).

 

6. Wymagane dokumenty:

1)      CV z listem motywacyjnym;

2)      kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  oraz  obywatelstwo  kandydata (poświadczone przez  kandydata  za  zgodność z oryginałem),

3)      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)      kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez  kandydata  za  zgodność z  oryginałem);

5)      kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) (poświadczone przez  kandydata  za  zgodność z  oryginałem),;

6)      oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

7)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      zgoda na przetwarzanie danych,

9)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w  zamkniętych kopertach  z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko specjalista MPKZPPO” w terminie do dnia 6 maja 2016r. do godz. 15.00, osobiście – w Sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie (pok. Nr 11), lub pocztą na adres:

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie

ul. Karola Miarki 1

 67-200 Głogów

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu

 

UWAGA:

O zakwalifikowaniu się do II etapu – kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Dokumenty składane ewentualnie w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie z poradni medycyny pracy.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 768332402

 

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2016 09:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: zseglogow@poczta.onet.pl
Ilość wyświetleń: 416
28 kwietnia 2016 09:05 (zseglogow@poczta.onet.pl) - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_ogloszenia.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2016 09:05 (zseglogow@poczta.onet.pl) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_kandydata.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2016 09:05 (zseglogow@poczta.onet.pl) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl